ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-mail : president@rumail.ru.ac.th

 

 

นายโกวิทย์  น้อยโคตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์

e-mail : Kowit@ru.ac.th

 


 

ประวัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                             

- รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”

- เตรียมคนเพื่อเตรียมงาน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

- ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กับตลาดวิชา

- มหาวิทยาลัยของประชาชน

- รำลึกถึง ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

- วันสำคัญของมหาวิทยาลัยยุคก่อตั้ง

 

ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

 

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี

      จำนวน 1037 คน


 

  นักศึกษาระดับปริญญาโท  

       จำนวน  90  คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิทยบริการวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์  

        ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 

                    รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม  2565 

                       ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี 

 การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ทางอินเตอร์เน็ต  ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 

    โครงสร้างหลักสูตร

           คณะนิติศาสตร์  (ดาวน์โหลด)                            คณะบริหารธุรกิจ  (ดาวน์โหลด)

           คณะรัฐศาสตร์  (ดาวน์โหลด)                            คณะสื่อสารมวลชน (ดาวน์โหลด)

   กำหนดการรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 10 ตุลาคม 2564 (ขยายการรับสมัคร วันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2564 

  ดาวน์โหลดระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2564  ((ดาวน์โหลด)) 

 

 กำหนดการลงทะเบียน

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค  ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  ((ดาวน์โหลด)) 

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา  2564  ((ดาวน์โหลด)) 

 ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาโท 

            

             ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 

 

                   รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่  20 มกราคม  2565 

                     ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 


 

          

              แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 

IMAGE วันปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
      เนื่องในวันปีใหม่ไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 10 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์... Read More...
IMAGE โครงการพี่สอนน้อง
Thursday, 15 March 2018
                มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2561
Thursday, 18 January 2018
มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ เพื่อนกัน รัฐศาสตร์ vs บริหารธุรกิจ”
Monday, 04 December 2017
                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
Monday, 27 November 2017
                              รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ... Read More...
IMAGE กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์ รุ่น13-14
Sunday, 18 September 2016
กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์... Read More...
IMAGE โครงการวันสถปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ (2)
Friday, 27 November 2015
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ... Read More...
IMAGE โครงการบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่
Friday, 10 July 2015
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...