ค คณะ ปร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
  รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  ตารางบรรยายการเรียนการสอน ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (รุ่นที่ 1)
  แบบสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ((แบบฟอร์ม))
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ((รายละเอียด))
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ((รายละเอียด))

ระดับปริญญาตรี

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ((รายละเอียด))
คณะที่เปิด คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สมัครเรียนระบบ Pre-Degree
เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าเป็นนักศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อสร้างเสริม
ความรู้ในวิชาชีพ หรือสะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 20 มกราคม 2557 - 12 พฤษภาคม 2557 และรับสมัครและลงทะเบียน รอบสอง วันที่ 28 - 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2557
 
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชา POL7097 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2556 ((ผลสอบ))
และประกาศสอบแก้ไอ วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557 ((รายละเอียด))
 
VTR "การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557"
VTR "RU Road Show 2014"
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
เบอร์ภายใน 7150-7153
โทรศัพท์ 056-718333, โทรสาร 056-718334
Email: Phetchabun@ru.ac.th