8
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
ระดับปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
  1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2558
  1 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558
 
การเรียนระบบ Pre-Degree เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
  ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยระบบ Pre-Degree เรียนรายกระบวนวิชาเก็บหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้เทียบโอน
  เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น
 
ระดับปริญญาโท 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 ((รายละเอียด))
  1 สมัครทาง Internet : 5
1 หรือสมัครด้วยตนเองที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
  1 รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 เมษายน 2558  
     
ระดับปริญญาเอก 1 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ((รายละเอียด))  
  1 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 23 - 30 เมษายน 2558  
  9สอบถามรายละเอียด โทร.056-718333-4  
     
7