ค คณะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
  เปิดรับสมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  ใบสมัคร ดาวน์โหลด
  รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ดาวน์โหลด
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ดาวน์โหลด
  รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับปริญญาตรี

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ((รายละเอียด))
คณะที่เปิด คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สมัครเรียนระบบ Pre-Degree
เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าเป็นนักศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อสร้างเสริม
ความรู้ในวิชาชีพ หรือสะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 20 มกราคม 2557 - 12 พฤษภาคม 2557 และรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2557
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษาส่วนภูุมิภาค ((รายละเอียด))
 
ระดับปริญญาโท
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ((รายละเอียด))
   
  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557
คณะที่เปิด คณะรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ((รายละเอียด))
  สมัครทาง Internet และสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับปริญญาเอก
  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2557 ((รายละเอียด))
  จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 3 ธันวาคม 2556 - 30 เมษายน 2557
  รับสมัคร วันที่ 23 - 30 เมษายน 2557