ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล  ทองประยูร

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

นายโกวิท  น้อยโคตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ

ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี

ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ติดต่อผู้บริหาร :                                                       

- รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”

- เตรียมคนเพื่อเตรียมงาน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

- ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กับตลาดวิชา

- มหาวิทยาลัยของประชาชน

- รำลึกถึง ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

- วันสำคัญของมหาวิทยาลัยยุคก่อตั้ง

- สัมภาษณ์ รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

 

ปีการศึกษา 2561
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี

      จำนวน 673 คน

  นักศึกษาระดับปริญญาโท  

       จำนวน  -  คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิทยบริการวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์  

 แบบสำรวจความต้องการเรียน ป.โท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา เรียนเฉพาะวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ สาขาวิทยบริการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ((กรอกแบบสำรวจ)) 

 รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  ((รายละเอียด)) รับสมัครได้ที่ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี

                  

    โครงสร้างหลักสูตร

           คณะนิติศาสตร์  (ดาวน์โหลด)                            คณะบริหารธุรกิจ  (ดาวน์โหลด)

           คณะรัฐศาสตร์  (ดาวน์โหลด)                            คณะสื่อสารมวลชน (ดาวน์โหลด)

  ดาวน์โหลดระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภุมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2563  ((ดาวน์โหลด))

   ดาวน์โหลดใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2563  (ดาวน์โหลด)

       

 กำหนดการลงทะเบียน

  •  มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  18-19, 25-26 กรกฎาคม 2563  
  •  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ((คลิกดูรายละเอียด))((Downloadใบสมัคร))

 ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาโท (โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ) 

            

 

             ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์) รุ่นที่ 2  ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ((ประกาศ)) ((ใบสมัคร)) 

 

  •        แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ ๒   ((กรอกแบบสำรวจ)) 

  •  

 

IMAGE วันปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
      เนื่องในวันปีใหม่ไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 10 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์... Read More...
IMAGE โครงการพี่สอนน้อง
Thursday, 15 March 2018
                มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2561
Thursday, 18 January 2018
มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ เพื่อนกัน รัฐศาสตร์ vs บริหารธุรกิจ”
Monday, 04 December 2017
                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
Monday, 27 November 2017
                              รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ... Read More...
IMAGE กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์ รุ่น13-14
Sunday, 18 September 2016
กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์... Read More...
IMAGE โครงการวันสถปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ (2)
Friday, 27 November 2015
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ... Read More...
IMAGE โครงการบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่
Friday, 10 July 2015
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...