ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

      นักศึกษาระดับปริญญาตรี
      นักศึกษาระดับปริญญาโท


ปีการศึกษา 2558
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 295 คน
   นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน   94 คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิทยบริการวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์

  •  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
  •     - จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 2 กรกฎาคม 2560
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1) วันที่ 2 -5 มิถุนายน 2560
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560
  •     

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
 •     - จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 2 กรกฎาคม 2560
 •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1) วันที่ 2 -5 มิถุนายน 2560
 •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560
 •  กำหนดการลงทะเบียน
 •  กำหนดการสอบไล่ภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21-22 , 28-29 มกราคม 2560
 •  กำหนดการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 22-23, 29-30 เมษายน 2560
 •  กำหนดลงทะเบียนภาคฤดูร้อน /2559  ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560
 • เอกสารวิชา ENG1001 วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ((ดาวน์โหลด))
 • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ((รายละเอียด)) 
 • สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59 รับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหล่มสัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาโท   

     

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ((รายละเอียด))
 •  Comp Code 794 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 
 •  Comp Code 814 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 

 

IMAGE โครงการ “เสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” วันที่ 26 ธันวาคม 2559
Monday, 26 December 2016
กลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...