ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-mail : suebpong@ru.ac.th

 

 

นายโกวิทย์  น้อยโคตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์

e-mail : Kowit@ru.ac.th

 


 

ประวัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                             

- รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”

- เตรียมคนเพื่อเตรียมงาน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

- ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กับตลาดวิชา

- มหาวิทยาลัยของประชาชน

- รำลึกถึง ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

- วันสำคัญของมหาวิทยาลัยยุคก่อตั้ง

      เนื่องในวันปีใหม่ไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากรและนักศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันปีใหม่ไทย

      ในการนี้นางลักขณา  ยงไสว หัวหน้าสำนักงาน ได้นำบุคลากร รดน้ำขอพรจาก  รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความเป็น

สิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ด้วย