ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-mail : president@rumail.ru.ac.th

 

 

นายโกวิทย์  น้อยโคตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์

e-mail : Kowit@ru.ac.th

 


 

ประวัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                             

- รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”

- เตรียมคนเพื่อเตรียมงาน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

- ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กับตลาดวิชา

- มหาวิทยาลัยของประชาชน

- รำลึกถึง ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

- วันสำคัญของมหาวิทยาลัยยุคก่อตั้ง

                มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ พี่สอนน้อง ครั้งที่ 1 เรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้หลักการใช้อำนาจดุลพินิจของผู้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้รู้หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้คงอยู่กับเยาวชนของชาติและ เพื่อให้นักศึกษารู้วิธีปฏิบัติตน มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย

                ในการนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก คุณชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดหล่มสัก  เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากรเป็นลูกพ่อขุนรามโดยแท้ จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี และชั้นปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง