ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-mail : president@rumail.ru.ac.th

 

 

นายโกวิทย์  น้อยโคตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์

e-mail : Kowit@ru.ac.th

 


 

ประวัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                             

- รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”

- เตรียมคนเพื่อเตรียมงาน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

- ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กับตลาดวิชา

- มหาวิทยาลัยของประชาชน

- รำลึกถึง ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

- วันสำคัญของมหาวิทยาลัยยุคก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์    

จัดโครงการ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถวายความจงรักภักดีและเป็นสถานที่สักการะของเหล่านักศึกษา เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความผูกพันสามัคคีในหมู่นักศึกษา ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมด้วยนักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานที่เข้าร่วมอีก จำนวน 70 หน่วยงาน รวมจำนวนผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ประมาณ 600 คน