ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-mail : suebpong@ru.ac.th

 

 

นายโกวิทย์  น้อยโคตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์

e-mail : Kowit@ru.ac.th

 


 

ประวัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                             

- รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”

- เตรียมคนเพื่อเตรียมงาน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

- ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กับตลาดวิชา

- มหาวิทยาลัยของประชาชน

- รำลึกถึง ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

- วันสำคัญของมหาวิทยาลัยยุคก่อตั้ง

 

         มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ/บายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  โดยมีนายอุดม เศษโพธิ์  ผู้ประสานงาน วก.พช. เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีทัศนคติที่ต่อมหาวิทยาลัยและสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่นักศึกษา เพื่อให้ได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และเพื่อนร่วมคณะ และเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม