ประวัติสาขาฯ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน
  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงสร้างการบริหาร
ติดต่อผู้บริหารสาขาฯ
@@@ ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  นักศึกษาระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา 2556
** นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 242 คน
** นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 132 คน
หน่วยงานภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
งานธุรการ
งานบริการวิชาการ
งานสารสนเทศ
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
สารสนเทศปริญญาตรี
1
ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี
ภูมิภาค
ปฏิทินการศึกษา
ตารางเรียน (Fiber)
ตารางบรรยายสรุป
ทุนการศึกษา
1
e-Studentloan (กยศ.)
1
e-Service
1
e-Testing
1
e-Learning
1
แนวสังเขปกระบวนวิชา
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน
ภาพห้องเรียนอาคารนางเสือง
ภาพห้องเรียนอาคารพ่อขุนผาเมือง
สารสนเทศปริญญาโท
e-Graduate
1 ระบบการศึกษา
การจัดทำวิจัยของสาขาฯ
รายงานการจัดทำวิจัยปีงบประมาณ 55
รายงานการจัดทำวิจัยปีงบประมาณ 54
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
การแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
- - - ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด
- - - ตำแหน่งงานว่างต่างจังหวัด
- - - บริการแนะแนวอาชีพ
- - - แหล่งงานออนไลน์
- - - มุมแนะแนวการอาชีพสาขาฯ
แหล่งงานออนไลน์
- - - ระเบียบการและขั้นตอน
- - - สมัครสมาชิก
- - - ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
- - - คำแนะนำในการสมัครงาน
- - - คำศัพท์เกี่ยวกับการสมัครงาน
อ่านข่าวประจำวัน
 

 

 

 

 

 

สถาบันและหน่วยงานภายใน

สถาบันคอมพิวเตอร์

สำนักบริการทางวิชาการ ฯ สวป.

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 
คณะในมหาวิทยาลัย
 
 
Link Computer (IT)
ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล
ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
E-Learning
ถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน
(Cyber Class Room)
วิดีโอคำบรรยาย (Course On Demend)
 
Link สาขาวิทยบริการฯ
 
ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์
@ ประวัติจังหวัดเพชรบูรณ์
@ คำขวัญประจำจังหวัด
@ สภาพทั่วไป
@ โรงแรมที่พัก
@ สถานที่ท่องเที่ยว
@ ปฏิทินการท่องเที่ยว
@ แผนที่ อำเภอ / จังหวัด
@ ตารางเดินรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1
@ อาหารประจำจังหวัด
@ ร้านอาหารในจังหวัด
@ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
 
 
@ เว็บไซต์ 39 ปี รามคำแหง
@ กีฬมหาวิทยาลัยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36
"หัวหมากเกมส์"
 
การทำนุศิลปวัฒนธรรมไทย
@ วันเข้าพรรษา
@ วันแม่แห่งชาติ
@ วันอาสาฬหบูชา
@ วันวิสาขบูชา
@ วันพ่อแห่งชาติ
@ การละเล่นแมงตับเต่า
@ งานวันสงกรานต์
@ งานวันลอยกระทง
@ งานวันออกพรรษา
@ วัฒนธรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย
 
12 การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
12 การจัดการองค์ความรู้
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
 

Television
TV 3 TV 7
TV 9 TV 11
TV ITV TV UBC
Web Site
ขอบคุณค่ะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
เบอร์ภายใน 7150-7153
โทรศัพท์ 056-718333, โทรสาร 056-718334
Email: Phetchabun@ru.ac.th
** เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง ** RAMKHAMHAENG UNIVERSITY PHETCHABUN CAMPUS 
รามเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษา แหล่งเพิ่มปัญญา พัฒนาท้องถิ่น (Website : http://www.phetchabun.ru.ac.th)
1 ข่าวประชาสัมพันธ 1
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโน้มพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่
น.ส.อภิรดี โปร่งใจ บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ที่ร่างกายพิการ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
121
 
1ข่าวสารปริญญาเอก1
1 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
1 ข่าวสารปริญญาโท 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ หลักสูตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด)
ตารางบรรยายภาค 2 ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
((รายละเอียด))
 
Comp Code 814 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ <<ดาวน์ โหลด>>
Comp Code สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ <<ดาวน์โหลด>>
 
แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ และ
โครงการพิเศษที่จะสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
<<ดาวน์โหลด>>
แบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ((ดาวน์โหลด))
แบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งจบ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ((ดาวน์โหลด))
 
แบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ((คลิก))
แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ระดับบัณฑิตศึกษา <<คลิก>>
แบบยื่นคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
<<คลิก>>
แบบยื่นคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ)
(คลิก)
1 ข่าวสารปริญญาตรี 1
1
 
1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 56 ขอให้ไปรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย
1 กำหนดวันลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2556
1 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2556 ((คลิก))
 
12 1
 
ประมวลภาพของสาขาฯ
1 ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม พัฒนาความรู้ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ((ประมวลภาพ))
1 ประมวลภาพฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 39 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
((ประมวลภาพ))
1 ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การถักไม้กวาดดอกหญ้า ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ((ประมวลภาพ))
1 ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "การถักกระเป๋าไหมญี่ปุ่น"
ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ((ประมวลภาพ))
1 ประมวลภาพ รามเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ((รายละเอียด))
Free Web Site Counter
Count People  
เริ่มนับตั้งแต่ มกราคม 2555